Otázka 14 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 14

Otázka 14. Prečo sú z prvého článku viery vypustené ostatné vlastnosti a je uvedená iba: Vševládca?
Preto, lebo toto slovo vyjadruje najpresnejšie vlastnosť Boha. Lebo ani jedna stvorená bytosť nemôže byť nazvaná všemohúcou z dvoch príčin. Za prvé preto, že svoje bytie nemá sama od seba, ale od svojho Tvorcu; za druhé preto, lebo nemôže stvoriť nijakú takú vec, ktorá nikde a nijaké bytie nemá. Aj jedno aj druhé patrí iba všemohúcnosti Božej. A že Boh je všemohúci, to On sám povedal v Apokalypse:«Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládca» (Zj 1,8). To isté hovorí aj archanjel:«Bohu nič nie je nemožné» (Lk 1,37). Napokon, táto všemohúcnosť a vševládnosť Boha je určená samotným Jeho chcením i vôľou a preto On koná nie všetko to, čo môže, ale robí a môže robiť iba to, čo si zachce ako hovorí svätý žalmista:«Náš Boh je na nebesiach a na zemi, všetko robí podľa svojej vôle» (113,11). On mohol stvoriť tisíce svetov ako tento, ale nechcel. Pritom treba vedieť, že táto všemohúcnosť Božia je úzko spätá s dokonalosťou a je vzdialená od všetkého nedokonalého a bezmocného ako na to poukazuje nasledujúci príklad. Boh nemôže byť ani zlý, ani hriešny, ani nemôže klamať, ani Seba samého zaprieť ako hovorí Pavol (2Tim 2,13; Žid 6,18), lebo  to je nedokonalosť. Keby Boh mohol byť zlým alebo mohol hrešiť či zaprieť Seba samého, nebol by všemohúcim: lebo také vlastnosti samé od seba sú príznakmi nedokonalosti. Jedným slovom, Boh je všemohúci v súlade s Jeho vôľou i najdokonalejšou blahosťou ako Ho ospevuje prorok žalmista: «Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom» (Ž 76,14-15). Nakoniec, On sa nazýva všemohúcim alebo vševládcom preto, že všetko je v Jeho moci, a že On stvoril svet bez akýchkoľvek prekážok a bez akejkoľvek námahy, jedine svojím chcením.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky