Otázka 10 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 10

Otázka 10. Chcel by som pochopiť tajinu Svätej Trojice trochu jasnejšie?
Nijakým porovnaním nie je možné úplne objasniť toto tajomstvo a oddelene si predstaviť vo svojom ume, že akým spôsobom je Boh jeden v podstate a trojičný v Osobách. A že nijaké porovnávanie nie je dostatočné k jeho vysvetleniu, o tom sám Boh, nazývaný Jahve, vydal svedectvo skrze proroka: „Ku komu ma pripodobníte“ (Iz 46,5); a prirovnáte a primeriate a pripodobníte Ma, aby sme si boli podobní? Takže žiadny rozum, nie iba ľudský, ale ani anjelský nemôže dosiahnuť, ani jazyk vypovedať Jeho. Teda, treba povedať s apoštolom: „Rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Christovi“ (2Kor 10,4-5). Pevne veríme, že Boh Otec je večne jestvujúci a od nikoho nepochádzajúci, a pritom rodí Syna a z Neho vychádza Duch Svätý. Atanáz Veľký vykladá toto v svojom symbole obšírnejšie. Veriac takým spôsobom ďalej nič neskúmame, pretože skúmať a skúšať Božskú veľkosť zakazuje Písmo: „Neskúmaj, čo ti je priťažké, nebádaj o tom, čo je nad tvoje sily. Rozmýšľaj o tom, čo ti prikázal Boh; o skryté veci sa nemusíš starať. Nezaoberaj sa všetečne záležitosťami, ktoré sa ťa netýkajú“ (Sir 3,21-23). Pre nás stačí, že Sväté Písmo Starého zákona, hovoriac o jednote Boha, prejavilo nám trojičnosť Osôb: „Riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby“ (1M 1,26). A ešte: „Hľa, človek, je už ako jeden z nás> (1M 3,22). A ešte: „Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli“ (1M 11,7). Na to isté poukazuje aj prorok: „Jeden druhému volal: Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná Jeho slávy“ (Iz 6,3). Aj svätý žalmista povedal: „Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom Jeho úst všetky ich zástupy“ (Ž 32,6). O tomto mnohokrát hovorí aj Písmo Sväté aj učitelia Cirkvi.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky