50 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Keďže v tomto článku sa spomína Christov Kríž, na ktorom Christos zomrel a spasil nás, máme tu aj my príležitosť porozmýšľať o Kríži. Apoštol Pavol o Ňom takto hovorí: «No ja sa v nijakom prípade nechcem chváliť ničím, iba Krížom nášho Pána Isusa Christa, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet» (Gal 6,14). A na druhom mieste: «Slovo o Kríži je totiž bláznovstvom tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou» (1Kor 1,18). Sú teda vážne dôvody, prečo máme uctievať Kríž. Je to znak Christov, ktorý kvôli tomu, že Boží Syn vylial na ňom svoju Krv a na ňom zomrel, má silu zaháňať zlých duchov. Preto sv. Cyril Jeruzalemský (Ohlásenie 13) hovorí: «Keď položíme na seba znak cteného Kríža, vtedy diabol, uvedomiac si, že k Tomu bol priklincovaný Christos Pán pre našu spásu a pre zničenie démonskej sily, nemôže zostávať s nami a znášať silu Kríža; ale utečie od nás a viac nebude pokúšať, zvlášť preto, že my v takom prípade máme vo zvyku privolávať Meno  Christovo». Máme teda čím častejšie klásť na seba znak Kríža, pretože často prežívame aj diabolské pokušenia, ktoré nemôžeme inak odohnať, ako živototvorným Krížom a privolávaním Mena Isusa Christa. Tým vlastne ich odháňame nie iba od nás samotných, ale aj od všetkých našich vecí, ako sú potraviny, nápoje, nádoby atď. Preto ten istý Cyril (tamže) takto učí: «Rob znak cteného Kríža, keď prijímaš jedlo a nápoj, keď sedíš, stojíš, rozprávaš, chodíš, a nezačínaj žiadnu záležitosť neprežehnajúc sa cteným Krížom ani doma ani na ceste, ani cez deň ani v noci, ani na žiadnom mieste».
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky