48 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odpoveď. O pochovaní nášho Hospodina Isusa Christa: že tak ako naozaj a skutočne trpel na Kríži, tak aj skutočne zomrel i skutočne bol aj pochovaný na známom mieste. Ani toto sa nestalo bez príčiny, ale preto, aby potom nikto nemohol pochybovať o skutočnosti Jeho zmŕtvychvstania. Lebo keby bol pochovaný na akomkoľvek neznámom mieste - ako sa hovorí: v utajenom kúte, dalo by to Židom príležitosť ohovárať Christa. Ale pre väčšiu hodnovernosť a slávu Christovho slávneho vzkriesenia sa stalo inak. Židia sa znepokojili a príduc k Pilátovi povedali:«Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu, že vstal z mŕtvych. Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a zabezpečte ho ako viete. I odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž» (Mt 27,64-66). Táto stráž Židov poslúžila jasným svedectvom toho, že Christos vstal z mŕtvych, keďže v danom prípade sa stráž zľakla, ako hovorí Písmo:«A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov, ktorý zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od dverí hrobu a sedel na ňom. Jeho zjav však bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi» (Mt 28,2.4). Keď potom prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo (11. verš), boli nútení hovoriť to isté, čo anjel Pánov povedal ženám: «Viem, že hľadáte Isusa ukrižovaného. Niet Ho tu. Lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. A rýchlo choďte a povedzte učeníkom, že vstal z mŕtvych» (Mt 28,5-7). Miesto pochovania nášho Pána bolo teda známe kvôli tomu, aby sa všetci presvedčili, že učeníci Ho neukradli a nepochovali Ho na skrytom mieste, ako rozchýrili nemravní Židia, podplatiac vojakov. Ale takéto podozrenie vyvrátili fakty: hrob, v ktorom On ležal, pečať, uložená na kameni a stráž Židov; taktiež Jozef a Nikodym, vážení ľudia medzi Židmi; okrem toho plachty, ktorými bolo obvinuté mŕtve telo nášho Hospodina; aj šatka na Jeho hlave, ktorá po Jeho zmŕtvychvstaní zostala zvinutá v hrobe (Jn 20,7). Toto všetko jasne ukazuje, že učeníci neukradli telo, ale Ono vstalo z mŕtvych. K tomuto učeniu treba dodať aj to, že podľa samotného proroctva sa miesto hrobu nášho Hospodina malo stať slávnym, akým ono do dnešného dňa aj je. Lebo prorok hovorí:«A Jeho odpočinok sa stane slávnym» (Iz 11,10). Ten, kto tento hrob navštívi s vierou a láskou ku Christovi, tomu sú odpustené mnohé hriechy, pretože skrze neho sa približuje ku Christovi.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky