36 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 36. Čo znamenajú slová: Svetlo zo Svetla?

Aby sme to pochopili, treba vedieť, že svetlo je dvojaké: jedno stvorené a druhé nestvorené. O stvorenom svetle Písmo hovorí: Boh povedal: «Nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy» (1M 1,3-4). O nestvorenom svetle prorok hovorí: «Slnko ti nebude viac svetlom vo dne ani mesiac so svojím jasom ti nebude svietiť v noci, ale Hospodin ti bude svetlom naveky a Boh tvojou slávou. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať, lebo Hospodin ti bude svetlom naveky» (Iz 60,19-20). Teraz a na tomto mieste sa nestvorené svetlo chápe tak, ako to vyplýva z tohto článku v nasledujúcich slovách: «pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného». Stvorené svetlo je stvorené z ničoho, nikde a nikdy nejestvujúceho; a zrodené Svetlo, čiže Syn má bytie z Otcovej podstaty. Preto apoštol takto hovorí: «On je lesk Jeho slávy a Jeho obraz a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal naše očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach» (Žid 1,3). Podobne hovorí o Sebe aj On sám: «Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života» (Jn 8,12). Nazýva sa «Svetlom zo Svetla», pretože má v Sebe samom celú podstatu Otca, tak isto ako svetlo, zapaľované z druhého svetla, dostáva celú podstatu toho druhého. Slová: «skrze ktorého všetko bolo stvorené», nachádzajúce sa v tomto článku, treba rozumieť v tom zmysle, že tak ako Syn je jednopodstatný s Bohom Otcom, tak isto je aj Stvoriteľom. Slová «skrze ktorého» neznamená sluhu alebo nástroj. Veď Písmo hovorí: «Bolo vo svete a svet Ním povstal» (Jn 1,10), teda od Neho dostal bytie.  
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky