34 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 34. Čo znamenajú slová - Isus Christos, uložené v tomto článku?

Isus znamená Spasiteľ, ako to objasnil archanjel hovoriac Jozefovi: «Porodí Syna a dáš Mu meno Isus, lebo On vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov» (Mt 1,21). Preto správne treba konštatovať, že toto meno nemôže prináležať nikomu inému, okrem nášho Hospodina i Spasiteľa, ktorý vykúpil celý ľudský rod z večného otroctva démonského. Meno Christos znamená Pomazaný, lebo v Starom Zákone pomazaní - a to kňazi, králi a proroci, sa nazývali christami. Do týchto hodností bol pomazaný aj Christos, hoci nie spôsobom rovnakým s ostatnými, ale prednostne pred všetkými inými pomazanými, ako o Ňom hovorí žalmista: «Miloval si pravdu a nenávidel bezprávie, preto Ťa pomazal Boh Tvoj  olejom radosti viac ako tvojich druhov» (Ž 44,8). Treba pod tým rozumieť pomazanie od Ducha Svätého, keďže On bol pomazaný Duchom Svätým podľa proroka Izaiáša: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal Ma hlásať radostnú zvesť chudobným» (Iz 61,1). Takéto slová vzťahuje na Seba samého aj Christos: «Dnes sa naplnilo Písmo, ktoré ste práve počuli» (Lk 4,21). Trojakým prevýšením a najmä slávnou vznešenosťou prekonáva Christos Svojich spoločníkov. Za prvé je to kňazstvo podľa činu Melchisedekovho, o ktorom takto hovorí apoštol: «Boh Ho vyhlásil za veľkňaza podľa činu Melchisedechovho» (Žid 5,10). Na inom mieste nazýva Christa kňazom, lebo Seba samého priniesol ako obeť Bohu i Otcovi: «Ktorý mocou Svätého Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu». A nižšie: «Christos bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých» (Žid 9,14.28). Tá druhá slávna vznešenosť a prevýšenie je zvlášť Jeho kráľovská dôstojnosť, ktorú odhalil archanjel Gabriel, keď priniesol prečistej Panne spásonosnú zvesť: «Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a jeho kráľovstvu nebude konca» (Lk 1,32-33). Taktiež aj mágovia, ktorí priniesli dary v čase Jeho narodenia, svedčili o Jeho kráľovstve pýtajúc sa: «Kde je Ten práve narodený kráľ židovský» (Mt 2,2). To isté potvrdzuje pri Jeho smrti aj nadpis o príčine: «Isus Nazaretský, kráľ židovský» (Jn 19,19). O treťom prevýšení prorokoval Bohom inšpirovaný Mojžiš: «Hospodin, Tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi tvojich bratov» (5M 18,15). Táto Jeho vznešenosť sa pozná z Jeho svätého učenia, v ktorom odhalil Svoju božskosť a všetko, čo bolo potrebné pre spásu ľudstva, ako sám hovorí: «Ohlásil som im Tvoje meno». A vyššie: «Slová, ktoré si Ty dal mne, ja som dal im, a oni ich prijali a naozaj poznali, že som vyšiel od Teba, a uverili, že si ma Ty poslal» (Jn 17,26.8). Na Svoju prorockú dôstojnosť (je to tretie prevýšenie) najviac poukázal Christos vtedy, keď predpovedal budúcnosť nie podľa akéhosi zjavenia, ale podľa vlastného poznania, ako pravý Boh a človek.
              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky