30 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 30. Je jedno a to isté v Bohu - predvídanie, predurčenie a prozreteľnosť?

Predvídanie [ru. предведение], predurčenie a prozreteľnosť sa v Bohu rozlišujú podľa ich pôsobenia. Prozreteľnosť sa vzťahuje na veci stvorené. Predvídanie a predurčenie však boli v Bohu už pred existenciou všetkých tvorov, hoci sú navzájom odlišné. Predvídanie je poznanie budúcnosti bez jeho určenia v osobitnosti, t.j. ono neurčuje jestvovanie tej či onej veci. Ale predurčenie, ktoré závisí od predvídania, je určenie zvláštne, t.j. ono menovite určuje, čo má byť; ale určuje iba dobro, a nie zlo. Lebo keby ono určovalo aj zlo, bolo by to proti prirodzenej Božej vlastnosti - blaženosti. Teda, správne môžeme povedať podľa našej predstavivosti, že predvídanie podľa poriadku predchádza v Bohu a za ním nasleduje predurčenie, a potom po stvorení prozreteľnosť o stvorenom. Jasne tomuto učí apoštol hovoriac:«Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil... a tých, čo preurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil» (Rím 8,29-30). Ináč tieto slová sa vzťahujú iba na človeka. Ostatné tvory (okrem anjelov, ktorí sa nachádzajú v pevnom a nemeniteľnom stave) nepodliehajú predurčeniu, lebo nemajú slobodu; a preto v nich nemôže byť nijaký hriech. Všetko, čo robia, robia podľa prirodzenosti, a preto sa ani netrestajú, ani neodmeňujú.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky