26 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 26. Keď Boh vedel všetko predtým než stvoril svet, znamená to, že všetko predurčil tak, aby aj dobré aj zlé nemohlo byť inak, len ako to je?

Boh vedel všetko pred stvorením sveta, ale predurčil len dobré, ako hovorí sv. Damaský (Teol. 2,30), pretože predurčenie zla sa protiví Božej dobrote. Za zlo treba považovať jedine hriech: lebo vo svete vlastne niet nijakého zla, okrem hriechu, ktorý je prestúpenie Božského zákona a vôle Božej (Damaský, Traktát o dvoch vôľach v Christe). A všetko ostatné, čím Boh nás trestá za naše hriechy ako: morové epidémie, vojny, choroby a podobné, nazýva sa zlom vo vzťahu k nám (Bazil veľký, Beseda 9. O tom, že Boh nie je príčinou zla), pretože tieto nešťastia nám pôsobia bôľ a utrpenia, od ktorých sa odvraciame. Vo vzťahu k Bohu nie sú ale zlá, lebo majú v sebe silu dobra, keďže Boh, trestajúc nás nimi, povzbudzuje nás k dobru. Preto keď Písmo hovorí:«Či sa stane v meste niečo zlého, že by to nespôsobil Hospodin» (Am 3,6), tu sa zlom nazýva spravodlivý trest Boží. Okrem toho Boh, podľa svojej múdrosti a pravosúdia, predurčuje iba to, existencia čoho nie je v našej moci. Naopak, tie dobrá, ktorých jestvovanie je v našej moci, On predvída tak, že aj Sám podľa svojej blahosklonnosti vyhovie nášmu želaniu, čo však neničí podstatu slobody.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky