21 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 21. Čo máme vedieť o zlých anjeloch?

Zlí anjeli boli stvorení Bohom ako dobrí, veď čo Boh stvoril, to všetko stvoril dobrým. Oni sami sa stali zlými z vlastnej vôle. Ako svedčí náš Hospodin o ich náčelníkovi: «On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo pravdy v ňom niet. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, lebo je luhár a otec lži» (Jn 8,44). Oni sú vinníkmi bezbožnosti, rúhačmi božského veličenstva, rozvratníkmi ľudských duší, oni sami a ich zbrane, ako hovorí Písmo:«Buďte striezliví, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral» (1Pt 5,8). Napokon treba vedieť, že démoni nemôžu použiť násilie ani nad nijakým človekom, ani nad ktorýmkoľvek iným stvorením, ak im to Boh nedovolí, ako o tom svedčí Písmo:«Tu démoni Ho prosili a hovorili: Ak nás už vyháňaš, dovoľ nám vojsť do čriedy svíň! I povedal im: Choďte!» (Mt 8,31-32). Navyše každý musí vedieť aj to, že nemôžu prinútiť človeka ku hriechu, ale iba ho klamať pokušeniami, lebo človek má slobodnú vôľu a nad tou slobodou ani sám Boh nekoná násilie či prinútenie. Keďže sú odsúdení naveky, nemôžu nikdy dostať Božiu blahodať, ako je povedané:«Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom» (Mt 25,41).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky