19 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 19. Keďže Boh najprv stvoril anjelov, akú máme mať o nich predstavu?

Anjeli sú duchovia, privedení Bohom z nebytia do bytia preto, aby Jeho oslavovali, slúžili Jemu a okrem toho slúžili v tomto svete ľuďom, ukazujúc im cestu do Kráľovstva nebeského. Oni sú dané nám ešte na ochranu miest, krajín, oblastí, monastierov, chrámov a ľudí tak duchovných ako aj svetských. Na toto máme príklad v knihe Skutkov svätých apoštolov, kde sa píše: «Anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: choďte, postavte sa v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života» (Sk 5,19-20). A ešte: «Tu, hľa, prišiel anjel Pána..., udrel Petra po boku, zobudil ho a...povedal: Opáš sa a obuj si svoje sandále!...Prehoď si plášť a nasleduj ma! » (Sk 12,7-8). A ďalej «Tu Peter prišiel k sebe a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vytrhal ma z Herodesovej ruky a zo všetkého očakávania židovského ľudu» (verš 11). Oni taktiež ochraňujú aj maloleté deti, ako nás učí náš Spasiteľ: «Hovorím Vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca» (Mt 18,10). Oni prinášajú pred Božiu veľkosť naše modlitby, milodary a ostatné dobrodenia, nie preto, žeby Boh sám nevidel naše milodary a neprijímal naše modlitby, ale preto, že anjeli sa prihovárajú za nás. V Starom zákone ešte predtým než bol daný zákon Mojžišov, anjeli učili našich praotcov o zákone a vôli Božej a ukazovali im cestu spásy ako o tom svedčí sv. Dionýz (Hierarchia cirkvi 4.); potom keď bol daný zákon, poučovali ich a viedli k dobru. Samé Písmo to dokazuje, keď hovorí, že anjeli sa zjavovali prorokom a predpovedali im budúcnosť. Tak anjel poradil Jozefovi, aby sa bránil proti zámeru Herodesa, povediac: «vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň, dokiaľ  ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil» (Mt 2,13). Takisto keď sa Jozef obával byť ochrancom Panny, anjel Pánov povzbudil a poučil ho (Mt 1,20). Anjeli takisto zjavujú Božie skutky. Tak pri narodení Christa oni odhalili pastierom, že Christos sa rodí v Betleheme (Lk 2,8.11). Okrem toho oni na Boží príkaz sa nachádzajú stále pri každom človeku, zbavujú nás všetkých nebezpečenstiev a odháňajú nepriateľa našich duší, ktorý nemilosrdne trýzni človeka, keď zbadá, že Boh to dopúšťa. A že nás anjel stráži, to jasne môžeme vidieť z toho, čo Písmo hovorí o človeku, ktorý sa spolieha na Hospodina: «Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň (Ž 90,11-12).                                 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky