Čítali sme - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čítali sme

Čítali sme ...

V Grécku exhumovali nepoškodené telo mnícha
BRATISLAVA - Odborní lekári v gréckom meste Lamia sa snažia zistiť, prečo sa zachovalo v neporušenom stave telo ortodoxného (Pravoslávneho) mnícha, ktorého pozostatky objavili pätnásť rokov po pohrebe. "Verím, že ide o znamenie od Boha," povedal biskup Nikolaos z prefektúry Fthiotida. Štyria miestni lekári nedokázali vysvetliť, ako je možné, že telo je stále v bezchybnom stave. Piaty lekár uviedol, že v živote nevidel niečo podobné.
Pravda

* * *
26.12.2012
Latinský patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal vo svojom vianočnom posolstve okrem iného ohlásil, že v budúcom roku sa katolíci prispôsobia pravoslavnému dátumu Paschy (5. mája namiesto 31. marca). Ide o experiment.
Podľa patriarchových slov sú ale kresťania bezradní z politickej situáce na Strednom východe. Vianočná radosť je prehlušována desivým rozsaheom násilia v Sýrii.
[J.G]

* * *

28. 08. 2010     

Známy švajčiarsky teológ, benediktínsky mních, askéta a autor viacerých kníh o kresťanskej špiritualite, Gabriel Bunge O.S.B., 28. augusta 2010 pred celonočným bdením prijal pravoslávie v moskovskom chráme Vse^ch skorbjáščichsja rádosť.
[+T]     

* * *
26. 05. 2010     

Noví srbskí svätí

  

Svätá synoda Pravoslávnej Cirkvi v Srbsku 2. mája 2010 počas svätej liturgie v katedrále sv. Sávu na Vračari v Belehrade slávnostne vyhlásila za svätých (kanonizovala)

o. Justina Popovića (1894-1979)

a

o. Savu Popovića (1854-1941)
  

[+T]     

* * *
20. 04. 2010     
Pri leteckej nehode zomrelo 132 ľudí, medzi nimi poľský prezident aj pravoslávny arcibiskup Miron Chodakowski

Arcibiskup Miron (občianskym menom Miroslav Chodakowski) sa narodil 21. októbra 1957 v Bialostoku. Strednú školu skončil v rodnom meste. Od r. 1972 sa učil v Pravoslávnom seminári vo Varšave a od. r. 1976 vo Vyššom pravoslávnom seminári v Jablecznej. Po skončení seminára sa stal tamojším profesorom. V decembri r. 1978 bol postrihnutý za rasofora a rukopoložený za jerodiakona, vo februári r. 1979 za jeromnícha; v novembri 1979 bol postrihnutý do mantije. V r. 1981 ho vymenovali za námestníka monastiera a prorektorom seminára v Jablecznej. V r. 1984 bol prijatý do kléru Bialistocko-Gdanskej eparchie a bol vymenovaný za duchovného správcu cirkevnej obce v Suprasli. V tom istom roku bol povýšený za igumena. V r. 1989 bol vyznamenaný palicou a krížom s ozdobami. Viedol rekonštrukciu Supraslského monastiera Zvestovania a bol menovaný za jeho námestníka. V r. 1990 bol povýšený za archimandritu. V tej dobe skončil štúdie aj na Kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave.
V máji r. 1998 bol rukopoložený za biskupa Hajnowského, vikára Varšavskej eparchie a menovaný pravoslávnym ordinárom (vojenským biskupom) Poľského vojska. V auguste toho istého roku sa stal brigádnym generálom. V r. 2003 obhájil doktorskú dizertáciu na Kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave. V r. 2008 bol povýšený za arcibiskupa. Ako člen poľskej štátnej delegácie tragicky zahynul 10. apríla 2010 pri leteckej havárii pri Smolensku.
Jeho odspievanie so svätou liturgiou bolo 19. apríla vo varšavskej katedrále sv. Márii Magdalény. Na pohrebe sa zo strany našej Cirkvi zúčastnil vl. Tichon, biskup komárňanský. Vladyku Mirona s vojenskou poctou pochovali v krypte katedrály Supraslského monastiera. Večná nech bude jeho pamiatka!
[+T]     

* * *
26. 2.  2010     
Stretnutie J. Sv. Kirilla, patriarcha moskovského a celej Rusi a ministerského predsedu Gréckej republiky Georgia Papandrea

16. februára 2010 v Moskve sa uskutočnilo stretnutie J. Sv. Kirilla, patriarcha moskovského a celej Rusi a ministerského predsedu Gréckej republiky Georgia Papandrea, kde medzi inými odzneli aj nasledujúce závažné výroky:
Patriarcha moskovský: „Naša historická skúsenosť svedčí o tom, že vysokú kvalitu ľudského života je možné zabezpečiť iba spojením duchovných a hmotných hodnôt. Dôraz na pragmatizmus a vylúčenie zo života ľudí mravných a duchovných hodnôt spôsobuje zdivočenie ľudskej civilizácie. Preto dnes nám všetkým, ale zvlášť predstaviteľom pravoslávnej kultúrnej tradície treba sa postarať o to, aby sa tieto hodnoty nevytratili zo života terajších ľudí“. Grécky ministerský predseda vyjadril podporu stanoviska predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi v otázke zachovania kresťanských duchovných hodnôt v živote spoločenstva. Zdôraznil, že „technické vymoženosti ľudstva, dosiahnuté vďaka vedeckému rozvoju, obzvlášť naliehavo potrebujú upevnenie duchovných zásad v živote ľudí. Duchovná múdrosť je potrebná medzi inými aj preto, aby ľudstvo nepoužilo technické vymoženosti na škodu sebe a prírode“.
[+T]     

* * *
04. 1. 2010     
Arcibiskup Ilarion (Alfejev) sa stal metropolitom.

Dňa 1. februára 2010 v Chráme Christa Spasiteľa v Moskve patriarcha moskovský a celej Rusi Kyrill menoval arcibiskupa Ilariona (Alfejeva) do hodnosti metropolitu. Tento obrad sa uskutočnil počas svätej liturgie, slúženej hlavným predstaviteľom Ruskej pravoslávnej cirkvi (RPC). Presne pred rokom bol patriarcha Kirill intronizovaný. Na slávnostnej liturgii sa zúčastnilo okolo sto hierarchov, medzi inými predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolita Krištof; ďalej Vladimír, metropolita Kyjevský a celej Ukrajiny; metropolita Filaret, exarcha Bieloruska, ale aj mnohí predstavitelia štátnej správy, nevinímajúc prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva a premiéra Vladimíra Putina. Metropolita volokolamský Ilarion (svetským menom Grigorij Alfejev) sa narodil 24.7.1966. Je absolventom strednej hudobnej školy (1984), moskovského seminára (1989) a Duchovnej akadémie (1991). Doktorandské štúdium absolvoval na Oxfordskej Univerzite (1995) a v Teologickom inštitúte svätého Sergeja Radonežského v Paríži (1999). V roku 1987 bol postrihnutý na mnícha, stal sa jerodiakonom, potom jeromonachom. V rokoch 1991 - 93 prednášal na viacerých teologických školách v Moskve. Od roku 1995 bol pracovníkom Oddelenia vnútorných cirkevných vzťahov Moskovského Patriarchátu. Od 14.1.2002 bol rukopoložený na biskupa Kerčianskeho a bol vikárom surožskej eparchie. Od 17.2.2002 pôsobil ako biskup Viedne a Rakúska, zároveň bol poverený riadením ruskej eparchie v Maďarsku. 31.3.2009 sa stal vedúcim oddelenia pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu. Pred ním túto funkciu zastával terajší patriarcha Kirill. 20.4.2009 ho za službu v Cirkvi patriarcha Kirill ustanovil arcibiskupom. Metropolita Irarion (43) je jedným z najmladších, ale zároveň najvzdelanejších arcipastierov RPC.
[+T]     

* * *
27. 12. 2009     
Za patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkevi bol zvolený biskup nišský IRINEJ.

Nišský biskup , Jeho preosvietenosť Irinej (Gavrilović) sa narodil v dedine Vidova pri Čačku v roku 1930 od otca Zdravka a matky Milijany. V svätom krste dostal meno Miroslav. V rodnej dedine skončil základnú školu a potom gymnázium v Čačku. Po skončení gymnázia sa zapísal a skončil teológiu v Prizrene a potom Bohosloveckú fakultu v Belehrade. Po skončení fakulty odchádza na vojenskú službu. Po návrate z vojenskej služby bol čoskoro menovaný za supleta (profesora) Prizrenskej teológie. Pred prijatím profesúry v októbri roku 1959 v monastieri Rakovica prijíma z rúk Jeho Svätosti patriarchu Germana mníšstvo s menom Irinej. V tom istom mesiaci v deň sv. Petky, 27. októbra 1959 v chráme Ružica pod Kalemegdanom je rukopoložený na jeromonacha. Ešte ako profesor na Prizrenskej teológii bol poslaný na post-diplomové štúdium do Atén. Roku 1969 bol menovaný za vedúceho Mníšskej školy v monastieri Ostrog, odkiaľ sa vracia do Prizrenu a je menovaný za rektora Prizrenskej teológie. Z tejto funkcie je r. 1974 zvolený za vikárneho biskupa patriarchu srbského s titulom biskupa moravického. O rok neskoršie r. 1975 je zvolený za nišského biskupa a 22. januára 2010. na sneme Srbskej pravoslávnej cirkvi za nového srbského patriarchu. Slávnostná intronizácia bude 25. apríla 2010 v patriarchálnom katedrálnom chráme v Peči (Kosovo)
[+T]     

* * *
27. 12. 2009     
Arcibiskup Ilarion: „Charakter a problematika súčasných medzicirkevných vzťahov v Európe vzbudzuje v Ruskej pravoslávnej cirkvi hlbokú nespokojnosť“

Predseda Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov (OZCV) Moskovského patriarchátu, arcibiskup Ilarion volokalamský pozdravil metropolitu galského Emmanuila s jeho zvolením za prezidenta Konferencie európskych cirkví (KEC). „Charakter a problematika súčasných medzicirkevných vzťahov v Európe vzbudzuje v Ruskej pravoslávnej cirkvi hlbokú nespokojnosť“, píše v svojom liste vladyka Ilarion. Podľa svedectva predsedu OZCV pravoslávni kresťania si nemôžu nevšimnúť „tendencie liberalizácie cirkevnej praxe a revidovania mravného učenia v mnohých európskych protestantských spoločnostiach“, tým skôr, že „liberálne novoty sa už začínajú podávať ako normy a za ich neprijatie často obviňujú pravoslávnych zo zaostalosti a intolerancie“.
Nazývajúc situáciu v súčasnom medzikresťanskom hnutí, najmä v KEC, krízovou, arcibiskup Ilarion podčiarkol, že táto kríza ani nemá tak finančný, ako svetonázorový charakter. Zároveň predseda OZCV vyjadril nádej, že v novej funkcii metropolita galský vynaloží sily na to, aby „svedectvo pravoslávnych Cirkví v KEC bolo zo strany protestantskej väčšiny vážne prijímané a samotná Konferencia slúžila ako účinný prostriedok a platforma pre medzikresťanskú spoluprácu a dialóg“. Pripomenúc, že Ruská pravoslávna cirkev bola nútená zastaviť svoje členstvo v Konferencii európskych cirkví, arcibiskup Ilarion vyjadril svoje presvedčenie, že nový prezident KEC považuje „podporu jej návratu k plnoformátnej spolupráci v tejto organizácii za jednu zo svojich prvoradých úloh“.
[+T]     

* * *
26. 12. 2009     
Skupina moslimov sa priznala k vražde otca Sysojeva

Skupina moslimov z Kaukazu sa priznala k vražde pravoslávneho duchovného, otca Daniela Sysojeva. 35-ročný duchovný zomrel 20. novembra v chráme svätého Tomáša v Moskve. Bol známy tým, že zastával kritický názor k islamskej viere. „Jeden z naších bratov, ktorý nikdy nebol na Kaukaze, odprisahal moslimskému emirovi Abu Usmanovi, že nás zbaví prekliateho Sysojeva“ - čítame v liste, ktorý je publikovaný na internetovej strane {hunafa.com}. Spomenutý Abu Usman je bývalým prezidentom Čečnskej republiky. 45-ročny Doku Umarov (Abu Usman je arabizovaná podoba jeho mena), ktorý v sa v roku 2007 menoval za emira, je vodcom všetkých hnutí za nazávistlosť severného Kaukazu. V liste sa tiež hovorí, že poprava kňaza bola natočená mobilným telefónom. Autori nahrávky prisahajú a upozorňujú, že: „každý kto sa v Rusku osmelí otvoriť si ústa, aby očiernil islám alebo moslimov, môže očakávať taký istý osud, aký postihol Sysojeva“. Duchovný bol kritizovaný ruskými islamskými organizáciami za svoje výroky o islame. Moslimský novinár ho dokonca zažaloval a žiadal od súdu trest, za osočovanie islamu. V roku 2007 viceprezident Rady Muftiov v Rusku, Nafigulla Achirov nazval otca Sysojeva „ruským Salmanom Rushdim“ po tom, ako kňaz vydal knihu s názvom „Manželstvo s moslimom“, v ktorej kritizoval úctu k ženám v islamskej viere. zdroj (cerkiew.pl)
[Nadežda Kundis]     

* * *
6. 12. 2009 Moskva     
Predseda Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov (OZCV) Moskovského patriarchátu, arcibiskup Ilarion volokalamský o dialógu Moskovského patriarchátu s Katolíckou cirkvou po ustanovení diplomatických vzťahov medzi Ruskou federáciou a Svätou stolicou.

„Možno iba vítať taký krok ruského štátu“, povedal arcibiskup Ilarion, dodajúc pri tom, že v medzicirkevných vzťahoch sú otázky, ktoré nemožno riešiť iba cestou nadviazania diplomatických vzťahov, - také otázky treba riešiť úplne inou cestou a inými prostriedkami.
Pripomenúc, že Ruská pravoslávna cirkev nie je iba Cirkvou Ruska, ale aj Cirkvou Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, krajín Baltiku a Strednej Ázie, arcipastier zdôraznil: „A hľa, táto veľká Cirkev, ktorá, myslím si, podľa počtu je druhou najväčšou po Rímskokatolíckej cirkvi, sa nachádza s ňou v stálom dialógu, a sú otázky v našich vzťahoch, ktoré potrebujú vyriešenie. Predovšetkým je to situácia na západnej Ukrajine, kde doposiaľ sa udržuje napätie medzi pravoslávnymi a gréckokatolíkmi“. O stretnutí predstaveného Ruskej pravoslávnej cirkvi s rímskym pápežom povedal nasledovné:  päťsto chrámov a pravoslávni veriaci boli odtiaľ vyhnaní. Navrhujeme konkrétne cesty riešenia nastávajúcich problémov“.  „V septembri som bol vo Vatikáne a stretol som sa s rímskym pápežom Benediktom XVI. Asi hodinu sme rozprávali o celom spektre problémov, ktoré existujú vo vzťahoch medzi našimi Cirkvami. Otázka o organizovaní stretnutia dvoch predstaviteľov bola tiež spomenutá, a naša pozícia po danej téme ostáva nemenná už mnoho rokov. Možnosť takéhoto stretnutia sme nikdy nevylúčili: o tom hovoril zosnulý patriarcha Alexij II., o tom hovorí terajší patriarcha Kirill. Ale takéto stretnutie má byť pripravené takým spôsobom, aby napätie bolo odstránené“. Arcibiskup Ilarion volokalamský podčiarkol: „Čakáme od Rímskokatolíckej cirkvi konkrétne kroky, ktoré by ukázali, že je želanie ísť v ústrety, je želanie vyliečiť rany, ktoré boli vnesené ťažkým obdobím 90-tých rokov, keď gréckokatolíci odobrali viac ako päťsto chrámov a pravoslávni veriaci boli odtiaľ vyhnaní. Navrhujeme konkrétne cesty riešenia nastávajúcich problémov“.
[+T]     

* * *


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky